Strona główna / Dla bezrobotnych / Dotacje na rozpoczęcie działalności

Środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 

 

W celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy zapoznać się z niżej przedstawionymi zasadami oraz kryteriami oceny formalnoprawnej i merytorycznej.

 

 

 

Do pobrania:

Zasady przyznawania dofinansowania działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 -karta oceny formalnoprawnej

Załącznik nr 2 -karta oceny merytorycznej

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457), 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.