Przygotwanie zawodowe dla dorosłych

                                                                                                                                  Załącznik nr 3 
                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora
                                                                                                                                  Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach
                                                                                                                                   z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

                                                                                    Zasady ubiegania się o realizację 
                                                                                 przygotowania zawodowego dorosłych 

                                                                                                          Rozdział I 
                                                                                                  Postanowienia ogólne

                                                                                                                § 1
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 61, poz. 502).

                                                                                                                § 2
Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:
1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
2. Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61, poz. 502);
3. Urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach;
4. Staroście – oznacza to Starostę Wadowickiego;
5. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach;
6. Zastępcy – oznacza to Zastępcę Dyrektora ds. Rynku Pracy lub Zastępcę Dyrektora ds. Filii;
7. Przygotowaniu zawodowym dorosłych – oznacza to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 a) ustawy, instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych
i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem;
8. Bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
9. Poszukującym pracy – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1–3 ustawy, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych
w powiatowym urzędzie pracy;
10. Pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

                                                                                                                § 3
1. Zgodnie z art. 53a ustawy starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych bezrobotnych i innych uprawnionych osób w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
2. Przygotowanie zawodowe dorosłych może być realizowane w formie:
a) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego, trwającej od 12 do 18 miesięcy;
b) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, kończącego się egzaminem sprawdzającym i trwającego od 3 do 6 miesięcy.

                                                                                                               § 4
1. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
2. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego kwalifikacje określone w rozporządzeniu.
3. Do zadań opiekunów uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych należy
w szczególności:
a) zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
b) wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
c) nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy;
d) współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
e) prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych
u pracodawcy.

                                                                                                              § 5
1. W przygotowaniu zawodowym dorosłych mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane
w Urzędzie pracy jako:
a) bezrobotne,
b) poszukujące pracy, które:
- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- są żołnierzami rezerwy,
- pobierają rentę szkoleniową,
- pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika po rozwiązaniu stosunku na czas udziału pracownika w szkoleniach,
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
2. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych poprzez złożenie pisemnego wniosku, który jest opiniowany przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego lub są kierowane do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych na wniosek specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
3. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania wskazanego zawodu. W uzasadnionych przypadkach doradca zawodowy może skierować osobę uprawnioną na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane ze środków Funduszu Pracy w celu określenia jej predyspozycji do wykonywania zawodu.

                                                                                                     Rozdział II
                                                          Ogólne warunki organizacji przygotowania zawodowego dorosłych

                                                                                                                § 6
1. Przygotowanie zawodowe dorosłych może być realizowane u pracodawcy, to jest
w jednostce organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także u osoby fizycznej, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
2. Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, wymienione w § 5 ust. 1 pkt b) niniejszych Zasad, mogą być również skierowane do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

                                                                                                                § 7
1. Przygotowanie zawodowe dorosłych będzie organizowane w szczególności
u pracodawców, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
b) gwarantują osobom bezrobotnym zdobycie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy,
c) będą gwarantowali zatrudnienie osobom, bezpośrednio po okresie przygotowania zawodowego dorosłych,
d) nie korzystali dotychczas z żadnych form wsparcia dla pracodawców związanych
z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych,
e) wywiązali się bez zastrzeżeń z dotychczasowej współpracy z Urzędem; przy ustalaniu przebiegu współpracy z Urzędem bierze się pod uwagę bieżący rok oraz dwa poprzednie lata kalendarzowe przed złożeniem wniosku.
1. Przygotowanie zawodowe dorosłych nie będzie realizowane u pracodawców, którzy:
a) nie gwarantują właściwego rozwoju zawodowego skierowanych osób,
b) nie wywiązali się z wcześniej zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
c) zwalniają pracowników z przyczyn ekonomicznych,
d) są w stanie likwidacji lub upadłości,
e) posiadają zaległości z tytułu niezapłaconych składek do ZUS lub KRUS, podatków do Urzędu Skarbowego oraz innych danin publicznoprawnych,
f) wnioskują o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby najbliższej, to jest małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

                                                                                                               § 8
1. Na przygotowanie zawodowe dorosłych nie mogą być kierowane osoby, które były
we wcześniejszym okresie pracownikiem u danego pracodawcy niezależnie od formy
i długości zatrudnienia.
2. Osoba uprawniona nie może odbywać przygotowania zawodowego dorosłych u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
3. Osoba uprawniona, może zostać ponownie skierowana do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w innym zawodzie lub na stanowisku innym niż wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych pod warunkiem, że:
a) nie przerwała stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub przygotowania zawodowego dorosłych z własnej winy,
b) od dnia zakończenia stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub przygotowania zawodowego dorosłych upłynął okres co najmniej 24 miesięcy, a nabyte umiejętności praktyczne są obecnie nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy,
4. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych może być skierowany do innego pracodawcy w celu umożliwienia mu ukończenia programu przygotowania w sytuacji, gdy umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

                                                                                                               § 9
1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać
8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
2. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80 % czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.
3. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez Starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.
4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez Starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty,
w wymiarze nie przekraczającym 20 % czasu programu.
5. Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony
w ust. 1.
6. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

                                                                                                              § 10
1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:
a) bierze udział w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
b) stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
c) stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
d) przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych
po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;
e) przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
f) okazuje Staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio:
- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, lub
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub
- świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.
2. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany
do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego
lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej.
3. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu. 

                                                                                                      Rozdział III
                                                                                Tryb składania i rozpatrywania wniosku

                                                                                                               § 11
1. Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa w Urzędzie wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia wraz z określonymi załącznikami.
2. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych powinien zawierać w szczególności:
a) dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania;
b) liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;
c) określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;
d) nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego
lub klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
e) wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy;
f) wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;
g) wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych
i zdrowotnych stawiane uczestnikom;
h) imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;
i) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych, niezbędnej
do realizacji zadań zawodowych;
j) wskazanie instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;
k) wykaz wydatków, które będzie ponosił pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.
2. Druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu http://www.up.wadowice.pl oraz w siedzibie Urzędu i Filii PUP w Andrychowie.
3. Urząd może zażądać dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

                                                                                                           § 12
1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu do Urzędu z uwzględnieniem źródeł finansowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Urząd zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tych wniosków, za którymi przemawia istotny interes społeczny, obejmujących grupy ryzyka lub tych wniosków, w których wskazani kandydaci kwalifikujący się do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych pozostają w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
3. Wnioski rozpatrywane są w Dziale lub Referacie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez pracowników zgodnie z powierzonym im zakresem obowiązków i przepisami prawa,
z zachowaniem sumienności, staranności, dbałości o środki publiczne oraz zasad jawności, bezstronności i równego traktowania wnioskodawców.
4. Pracownik dokonuje wnikliwej analizy wszystkich wniosków, oceniając zgodność wniosku z wymogami ustawy, rozporządzenia, innych przepisów prawa i warunkami określonymi w Rozdziale II niniejszych Zasad.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje nieuwzględnienie wniosku.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków brane będzie pod uwagę:
– spełnienie warunków formalnych i merytorycznych wynikających z ustawy, rozporządzenia, innych przepisów prawa oraz niniejszych Zasad;
– celowe i racjonalne wydatkowanie środków publicznych wynikające z ustawy
o finansach publicznych;
– wielkość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na to zadanie.
7. Wniosek rozpatrzony przez pracownika, zaakceptowany przez Kierownika Działu lub Referatu przedkładany jest Dyrektorowi Urzędu lub Zastępcy, którzy podejmują decyzję
o jego uwzględnieniu i przyjęciu do realizacji albo odmowie.
8. O sposobie rozpatrzenia wniosku powiadamia się pracodawcę w formie pisemnej
w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy.
9. Ostatecznym warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie przez Urząd odpowiednimi środkami Funduszu Pracy.

                                                                                                    Rozdział IV
                                                                                 Podstawowe postanowienia umowy

                                                                                                           § 13
1. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Starostę Wadowickiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy lub jego Zastępcy, a pracodawcą albo pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
2. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych określa
w szczególności:
a) formę przygotowania zawodowego dorosłych oraz nazwę zawodu, którego przygotowanie zawodowe dotyczy;
b) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych;
c) dane opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w tym imię
i nazwisko oraz zajmowane stanowisko;
d) rodzaj egzaminu i wskazanie instytucji, która go przeprowadzi;
e) należność dla instytucji szkoleniowej z tytułu kształcenia teoretycznego umożliwiającego zdobycie wiedzy teoretycznej;
f) wykaz wydatków, które może ponieść pracodawca w związku z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych, wraz ze sposobem ich dokumentowania oraz wysokość i terminy wypłaty refundacji dokonywanej przez starostę na podstawie art. 53i ustawy;
g) wysokość jednorazowej premii ze środków Funduszu Pracy wypłacanej pracodawcy po spełnieniu warunków określonych w art. 53j ustawy i termin płatności;
h) zobowiązanie stron umowy do należytej realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
i) ustalenia stron umowy w zakresie sposobu postępowania w przypadku zmiany opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy;
j) wymiar nieobecności na zajęciach przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiający uczestnikowi realizację programu, wyrażony udziałem procentowym maksymalnej dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach w stosunku do całkowitej liczby godzin zajęć przewidzianych programem.
3. Do umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych dołącza się
w formie załączników wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ze wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca i daty urodzenia, program przygotowania zawodowego dorosłych oraz wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych, stanowiące jej integralną część.
4. Program przygotowania zawodowego dorosłych zawiera w szczególności:
a) określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;
b) nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
c) wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy;
d) wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;
e) wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych
i zdrowotnych stawiane uczestnikom;
f) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin,
z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej;
g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
h) sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.
5. Program przygotowania zawodowego dorosłych może zawierać wykaz materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć, w szczególności umożliwiających kształtowanie umiejętności zgodnych z wymaganiami pracodawców, w tym dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii.
6. Program przygotowania zawodowego dorosłych może mieć strukturę modułową.

                                                                                                           § 14
1. Umowa zobowiązuje pracodawcę realizującego przygotowanie zawodowe dorosłych
m.in. do:
a) zapoznania uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
b) realizowania programu przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzenia dokumentacji jego realizacji;
c) zapewnienia uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
d) zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
e) przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznania uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
f) przydzielenia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
g) zapewnienia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków
i napojów profilaktycznych;
h) niezwłocznego informowania Starosty o wszelkich zdarzeniach mających wpływ
na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
i) dostarczania Staroście w terminie 2 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
j) umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu przeprowadzenia kontroli w miejscu przygotowania zawodowego dorosłych w zakresie prawidłowości realizacji umowy,
k) udzielenia, na wniosek uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych, a za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
l) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydania
mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

                                                                                                           § 15
1. Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana do:
a) realizowania zajęć zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
b) informowania Starosty o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu
przygotowania zawodowego dorosłych;
c) dostarczania Staroście w terminie 2 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności
na zajęciach, podpisywane przez uczestników;
d) wydania uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenia zawierającego zakres zrealizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
e) dostarczenia Staroście i pracodawcy kopii zaświadczenia, o którym mowa w pkt d).

                                                                                                          § 16
1. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową Starosta może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. 

                                                                                                      Rozdział V
                                                                                            Postanowienia końcowe

                                                                                                           § 17
Urząd zastrzega sobie prawo do monitorowania i nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego dorosłych, w tym do kontrolowania realizacji umowy w miejscu przegotowania zawodowego.

                                                                                                           § 18
1. Zmian niniejszych Zasad dokonuje Dyrektor Urzędu.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Urzędu może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.
3. Spory wynikające z zawartych umów rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.
2. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. 
                                                                        

Wniosek o organizację przygotowania zawodowego wraz z załącznikami można uzyskać pod poniższym odnośnikiem:

Przygotowanie zawodowe dla dorosłych. 

                                                            DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

                                       w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27, 

                                                    pokój nr 06, tel.wew. 110 oraz 

                                                           w Filii w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 

                                                            pokój nr 7, tel. wew. 255.

Podstawa prawna:

Art. 53a – art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 61, poz. 502); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6).